BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2015/2016

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. (poštovní razítko). Termín přijímacích zkoušek bude brzy oznámen.

Správní poplatek 400 Kč uhraďte na č. účtu 19 5373180297/0100, v. s. 64911 (doklad o zaplacení přiložte k přihlášce).

Elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce:

– umělecký životopis

– 1× foto libovolného formátu

– úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, příp. vysokoškolského diplomu

– doklad o úhradě správního poplatku 400 Kč

– potvrzení o znalosti češtiny na úrovni B2 (předloží cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu)

POZOR! Jiné než elektronické přihlášky neakceptujeme! Přihlášky po vyplnění vytiskněte a s přílohami pošlete do 30. 11. 

na adresu: HAMU, studijní odd., Malostranské nám. 13, 110 00 Praha 1. Přihlášky neúplné nebo zaslané po uzávěrce nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

Poznámka: Student HAMU vyplňuje na studijním oddělení interní přihlášku do bakalářského studia a neplatí správní poplatek.

Více informací na domovských stránkach HAMU pod odkazem zde:

http://www.hamu.cz/studium

Reklamy