Všichni uchazeči, kteří uspěli u talentové praktické zkoušky (získali min. počet bodů pro postup a současně byli zkušení komisí navrženi na přijetí), jsou povinni složit ústní zkoušku z předmětů Dějin hudby a Harmonie. Od ostatních hudebně-teoretických disciplín je udělena dispenz, prokáže-li uchazeč, že v závěrečné klasifikaci za uvedené předměty na vysvědčení z konzervatoře nebo z  jiné odborné střední hudební školy, neměl z těchto předmětů známku nižší než druhého stupně (jedná se o předměty: Hudební formy, Nauka o kontrapunktu, Nauka o hudebních nástrojích, Intonace; (uvedená dispenz se netýká uchazečů o studium oboru Hudební teorie).

Pokud uchazeč u zkoušky z teoretických předmětů neuspěje, může ve stanoveném termínu vykonat opravnou zkoušku z těch předmětů, ve kterých neuspěl. Nesloží-li úspěšně opravnou zkoušku, nemůže být přijat ke studiu na HAMU.

Mimořádně talentovaný uchazeč (ohodnocen nejméně 23 body u talentové zkoušky), který neuspěl u zkoušky z teorie, bude mít za povinnost vykonat tuto zkoušku v průběhu 1. ročníku (do termínu zkoušek před kolegiem děkana), jinak nebude zapsán do vyššího ročníku.

Více podrobností o přijímacích zkouškách z hudebně teoretických předmětů a dějin hudby najdete pod níže uvedeným odkazem:

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/prijimaci-zkousky-z-hudebne-teoretickych-predmetu-a-dejin-hudby

Reklamy